NÁKUPNÍ ŘÁD » Reklamace
Reklamace

ODPOVĚDNOST ZA VADY / REKLAMACE:
Reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona. Právo z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace") je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené od Prodávajícího a v záruční době.
Délka záruční doby je uvedena na daňovém dokladu za Zboží. Není-li uvedena, je stanovena Zákonem na 24 měsíců až na výjimky uvedené v Zákoně. V případě, že se při užívání Zboží Kupujícímu vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující postupovat v souladu s těmito reklamačními podmínkami a uplatňovat Reklamaci.
V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen ke Zboží přibalit vyplněnou žádost o reklamaci. Tuto žádost si může opatřit různými způsoby (stáhnout z internetu, vyžádat k zaslání emailem).
V případě zasílání reklamovaného Zboží Prodávajícímu se za den přijetí Reklamace považuje den obdržení poslední součásti Zboží Prodávajícím. A za den vyřízení reklamace se považuje den předání vyřízené Reklamace přepravní službě. V tomto případě je Kupující také povinen zaslat reklamované Zboží spolu s veškerým příslušenstvím a spolu s kopií záručního listu a žádosti o reklamaci a kopií daňového dokladu. Kupující je povinen zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození Zboží. Při této přepravě je za řádné doručení k Prodávajícímu zodpovědný Kupující, který uplatňuje reklamaci.
V případě, že Kupující bude požadovat řešení Reklamace formou opravy, má Prodávající v rámci urychlení vyřízení reklamace právo ho přesměrovat na servisního partnera příslušného výrobce.
Reklamace musí být vyřízena bez odkladu a v co nejkratším možném termínu. Platí zde zákonná lhůta, tedy 30 dní od dne následujícího po dni doručení žádosti o reklamaci Prodávajícímu, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na lhůtě delší. Není-li poté Reklamace vyřízena vznikají Kupujícímu stejná práva a povinnosti jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Kupující je povinen převzít si vyřízenou Reklamaci co nejdříve na výzvu Prodávajícího, případně dohodnout podmínky přepravy s Prodávajícím.
Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:
- vada vznikla nepřiměřeným zacházením či opotřebením běžným použitím,
- vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů

V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího předem informuje o záměru uplatnit Reklamaci emailem viz. KONTAKTY a ten mu doporučí nejvhodnější formu řešení dané Reklamace vzhledem k povaze Zboží a vady.